Algemene voorwaarden

pdf-icon Download de algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ DE UITVOERING VAN OPDRACHTEN EN DE LEVERING VAN DIENSTEN

Bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van opdrachten hanteert Hopontwerp de volgende algemene leveringsvoorwaarden:

1. ALGEMEEN
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor alle advies-, ontwerp-, ontwikkel- en serviceopdrachten (hierna diensten genoemd) tussen Hopontwerp en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2. GRONDSLAG OFFERTES
Offertes van Hopontwerp zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het project in casu de opdracht heeft verstrekt. Hopontwerp zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Ingeval van grafisch ontwerp en advisering heeft deze verplichting het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

3. TERBESCHIKKINGSTELLING VAN INFORMATIE EN MEDEWERKERS
Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Hopontwerp nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Hopontwerp betrokken (zullen) zijn.

4. HET BETREKKEN VAN DERDEN BIJ DE OPDRACHTUITVOERING
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Hopontwerp geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

5. TARIEVEN EN KOSTEN VAN DE OPDRACHT
Opgegeven prijzen zijn vrijblijvend en exclusief omzetbelasting en alle overige in binnen- en/of buitenland verschuldigde belastingen, heffingen, e.d. die voor rekening van Opdrachtgever komen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die Hopontwerp noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere kostenvergoedingen, zal worden doorberekend.

6. BETALINGSVOORWAARDEN
Bij opdrachten met een geschatte doorlooptijd van meer dan 60 dagen hanteert Hopontwerp (na akkoord van de offerte) ofwel een vooruitbetaling door opdrachtgever van max 50% van de opdrachtsom, danwel tussentijdse betaling na afronding van iedere vastgestelde fase in het opdrachttraject. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan Hopontwerp met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.

Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

7. WIJZIGING VAN DE OPDRACHT, C.Q. MEERWERK
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Hopontwerp dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Hopontwerp de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

8. DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT
De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van Hopontwerp worden beïnvloed door allerlei factoren. zoals de tijdigheid en kwaliteit van de informatie die Hopontwerp verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Hopontwerp kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. Opgegeven termijnen gelden derhalve steeds als bij benadering. Overschrijding van de opleveringstermijn geeft nimmer aanspraak op schadevergoeding noch geeft het opdrachtgever recht op niet-nakoming van enige jegens Hopontwerp aangegane verplichting. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever Hopontwerp hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd. Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van Hopontwerp, dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.

9. TUSSENTIJDSE BEEINDIGING VAN DE OPDRACHT
Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Hopontwerp vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie. Hopontwerp mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Hopontwerp behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voorzover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsuitvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, één en ander onder voorbehoud van rechten.

10. VERTROUWENSCOMMISSIE

10.1. Counselling-rol
Indien de opdrachtgever tijdens de opdracht stuit op essentiële vragen over de uitvoering ervan en Hopontwerp daarover naar zijn oordeel niet voldoende opheldering kan geven, staat het de opdrachtgever vrij een beroep te doen op een daartoe gerechtigde Vertrouwensinstantie om zijn probleem aan te horen en de situatie vakmatig te verduidelijken. Evenzo staat het Hopontwerp vrij om een Vertrouwensinstantie in te schakelen om over een probleem van professionele aard, gerezen in de uitvoering van een opdracht, te adviseren.

10.2. Bemiddelingsrol
Indien er sprake is van een geschil tussen de partijen bij een opdracht kan de Vertrouwensinstantie formeel om bemiddeling worden gevraagd om te assisteren bij het tot stand brengen van een regeling van het geschil. Een opdracht daartoe dient door beide partijen gezamenlijk aan de Vertrouwensinstantie te worden verstrekt en heeft het uitdrukkelijke doel om de partijen tot een overeenkomst te brengen. De besluitvorming om tot zo’n overeenkomst te komen ligt evenwel in handen van de partijen.

10.3. Kosten van inschakeling
De kosten van de inschakeling van de Vertrouwensinstantie komen in het geval van bemiddeling gelijkelijk voor rekening van de partijen; in het geval van counselling worden de kosten van inschakeling van de Vertrouwensinstantie gedragen door de partij die daarom heeft verzocht.

11. INTELLECTUELE EIGENDOM
Ontwerpen, modellen en systemen, die zijn gebruikt voor uitvoering van de opdrachten en in het advies- of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het intellectuele eigendom van Hopontwerp, tenzij contractueel tussen de beide partijen anders overeengekomen. Openbaarmaking en aanpassing kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Hopontwerp.

De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de opdracht en/of binnen het kader van een tussen beide partijen overeengekomen overeenkomst. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

12. VERTROUWELIJKHEID
Hopontwerp is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Hopontwerp zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Hopontwerp aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Hopontwerp, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

13. AANSPRAKELIJKHEID
Hopontwerp is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Hopontwerp van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij -het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Hopontwerp voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

14. RECHTSGELDIGHEID
In het geval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, om wat voor reden dan ook, niet rechtsgeldig zouden zijn, laat dat de overige bepalingen geheel onverlet.

15. TOEPASSELIJK RECHT
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

16. GESCHILLENREGELING
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam.